กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ CSR

วันทูวัน ครีเอชั่น ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ RE-VINYL YOUR DESIGN ได้จัดกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากป้ายไวนิล เพื่อเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังให้ นิสิต นักศึกษาได้คำนึงถึงภัยจากภาวะโลกร้อน  และได้รู้จักการนำป้ายไวนิลที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดมูลค่า และประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อีกด้วย

ร่วมสนับสนุนการออกร้านค้าของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนร้านค้าให้สถานคุ้มครองนำผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ป้ายไวนิล มาจำหน่ายในงาน เพื่อให้กลุ่มคนไร้ที่พึ่งมีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเอง

error: Content is protected !!